back to cluster viewer

cluster path 234

213 words, 43,076 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 ir 2,144
2 oli 2,082
3 jau 2,068
4 siis 1,819
5 saab 1,456
6 tad 1,255
7 #B 1,004
8 bija 947
9 mul 940
10 taa 891
11 ikka 826
12 tundi 816
13 päeva 746
14 tev 700
15 olla 663
16 nüüd 527
17 schilde 491
18 kaks 446
19 minna 442
20 olen 424
21 asja 408
22 senang 406
23 kui 388
24 kõik 377
25 koju 373
26 labi 348
27 ära 324
28 üks 318
29 juba 300
30 vaja 299
31 läheb 271
32 tund 271
33 oled 264
34 arii 239
35 vene 239
36 tikai 238
37 ongi 233
38 weut 230
39 tuleb 224
40 korda 223
41 laikam 222
42 mitte 220
43 aega 219
44 mida 219
45 magama 208
46 täna 207
47 sain 204
48 minutit 196
49 tahan 195
50 kooli 194
51 tahaks 187
52 ainult 183
53 esmu 182
54 inka 179
55 Taa 176
56 linna 173
57 diena 171
58 tgd 166
59 neid 162
60 zuu 158
61 tagad 157
62 tweeti 157
63 nman 156
64 kord 151
65 vnk 150
66 kaut 149
67 keegi 148
68 mingi 148
69 pean 147
70 nädalat 145
71 natuke 144
72 välja 144
73 öö 144
74 päev 143
75 Tev 140
76 wotte 139
77 arī 138
78 kodus 138
79 midagi 138
80 magada 132
81 tjok 127
82 wiiiii 127
83 lkm 122
84 parem 120
85 esi 118
86 läbi 118
87 koolis 117
88 kuidas 116
89 olin 114
90 viena 112
91 nädal 107
92 tulen 107
93 ärkasin 107
94 tagasi 106
95 täis 106
96 Kaks 105
97 kaads 103
98 kohe 101
99 dienas 99
100 peale 99
101 stundas 96
102 ilgi 95
103 lähen 95
104 nezinu 94
105 varsti 94
106 rsk 92
107 paha 91
108 kolm 87
109 vaatab 86
110 daudz 85
111 palju 85
112 kko 83
113 pēc 83
114 zinu 83
115 jälle 82
116 kaua 82
117 hakkan 80
118 kuud 80
119 küll 80
120 teeb 80
121 minema 78
122 teeme 78
123 tuli 78
124 üleval 78
125 #Bloos 77
126 kads 76
127 veits 76
128 ühe 75
129 guleet 74
130 tehtud 74
131 mājās 73
132 vajag 73
133 hakkab 71
134 trenni 71
135 būs 70
136 enam 70
137 jäänud 70
138 Gne 69
139 hakka 69
140 neesmu 69
141 rohkem 69
142 tkost 69
143 toj 69
144 peal 68
145 Tahaks 67
146 Tund 67
147 liidz 67
148 lund 67
149 peab 67
150 asju 66
151 sapo 66
152 shis 66
153 stunda 65
154 või 65
155 Üks 65
156 Natuke 64
157 magan 64
158 pärast 64
159 shodien 64
160 #schadeauto 63
161 eju 63
162 mõned 63
163 neli 63
164 praegu 63
165 üle 63
166 hommik 62
167 tikko 62
168 aastat 61
169 Ainult 60
170 tahta 60
171 õppida 60
172 maajaas 59
173 gribu 58
174 sinna 58
175 trenn 58
176 #kijkenmag 57
177 aru 57
178 onii 57
179 süüa 57
180 kinno 56
181 zinātu 56
182 kuum 55
183 oleks 55
184 tööl 55
185 õppima 55
186 ajan 54
187 darba 54
188 elus 54
189 nagu 54
190 tegelt 54
191 Kolm 53
192 hilja 53
193 lõpuks 53
194 minek 53
195 ootan 53
196 tunnid 53
197 võib 53
198 ļoti 53
199 tegema 52
200 viis 52
201 vrb 52
202 õhtu 52
203 Tahan 51
204 jums 51
205 nyyd 51
206 saaks 51
207 sodien 51
208 äkki 51
209 õhtul 51
210 juures 50
211 miegs 50
212 tevi 50
213 toppa 50

Words in alphabetical order

1 #B 1,004
2 #Bloos 77
3 #kijkenmag 57
4 #schadeauto 63
5 Ainult 60
6 Gne 69
7 Kaks 105
8 Kolm 53
9 Natuke 64
10 Taa 176
11 Tahaks 67
12 Tahan 51
13 Tev 140
14 Tund 67
15 aastat 61
16 aega 219
17 ainult 183
18 ajan 54
19 arii 239
20 aru 57
21 arī 138
22 asja 408
23 asju 66
24 bija 947
25 būs 70
26 darba 54
27 daudz 85
28 diena 171
29 dienas 99
30 eju 63
31 elus 54
32 enam 70
33 esi 118
34 esmu 182
35 gribu 58
36 guleet 74
37 hakka 69
38 hakkab 71
39 hakkan 80
40 hilja 53
41 hommik 62
42 ikka 826
43 ilgi 95
44 inka 179
45 ir 2,144
46 jau 2,068
47 juba 300
48 jums 51
49 juures 50
50 jälle 82
51 jäänud 70
52 kaads 103
53 kads 76
54 kaks 446
55 kaua 82
56 kaut 149
57 keegi 148
58 kinno 56
59 kko 83
60 kodus 138
61 kohe 101
62 koju 373
63 kolm 87
64 kooli 194
65 koolis 117
66 kord 151
67 korda 223
68 kui 388
69 kuidas 116
70 kuud 80
71 kuum 55
72 kõik 377
73 küll 80
74 labi 348
75 laikam 222
76 liidz 67
77 linna 173
78 lkm 122
79 lund 67
80 läbi 118
81 läheb 271
82 lähen 95
83 lõpuks 53
84 maajaas 59
85 magada 132
86 magama 208
87 magan 64
88 mida 219
89 midagi 138
90 miegs 50
91 minek 53
92 minema 78
93 mingi 148
94 minna 442
95 minutit 196
96 mitte 220
97 mul 940
98 mõned 63
99 mājās 73
100 nagu 54
101 natuke 144
102 neesmu 69
103 neid 162
104 neli 63
105 nezinu 94
106 nman 156
107 nyyd 51
108 nädal 107
109 nädalat 145
110 nüüd 527
111 oled 264
112 oleks 55
113 olen 424
114 oli 2,082
115 olin 114
116 olla 663
117 ongi 233
118 onii 57
119 ootan 53
120 paha 91
121 palju 85
122 parem 120
123 peab 67
124 peal 68
125 peale 99
126 pean 147
127 praegu 63
128 päev 143
129 päeva 746
130 pärast 64
131 pēc 83
132 rohkem 69
133 rsk 92
134 saab 1,456
135 saaks 51
136 sain 204
137 sapo 66
138 schilde 491
139 senang 406
140 shis 66
141 shodien 64
142 siis 1,819
143 sinna 58
144 sodien 51
145 stunda 65
146 stundas 96
147 süüa 57
148 taa 891
149 tad 1,255
150 tagad 157
151 tagasi 106
152 tahaks 187
153 tahan 195
154 tahta 60
155 teeb 80
156 teeme 78
157 tegelt 54
158 tegema 52
159 tehtud 74
160 tev 700
161 tevi 50
162 tgd 166
163 tikai 238
164 tikko 62
165 tjok 127
166 tkost 69
167 toj 69
168 toppa 50
169 trenn 58
170 trenni 71
171 tuleb 224
172 tulen 107
173 tuli 78
174 tund 271
175 tundi 816
176 tunnid 53
177 tweeti 157
178 täis 106
179 täna 207
180 tööl 55
181 vaatab 86
182 vaja 299
183 vajag 73
184 varsti 94
185 veits 76
186 vene 239
187 viena 112
188 viis 52
189 vnk 150
190 vrb 52
191 välja 144
192 või 65
193 võib 53
194 weut 230
195 wiiiii 127
196 wotte 139
197 zinu 83
198 zinātu 56
199 zuu 158
200 Üks 65
201 äkki 51
202 ära 324
203 ärkasin 107
204 õhtu 52
205 õhtul 51
206 õppida 60
207 õppima 55
208 öö 144
209 ühe 75
210 üks 318
211 üle 63
212 üleval 78
213 ļoti 53

Words in suffix order

1 #B 1,004
2 Taa 176
3 taa 891
4 darba 54
5 juba 300
6 magada 132
7 mida 219
8 õppida 60
9 stunda 65
10 korda 223
11 aega 219
12 paha 91
13 vaja 299
14 bija 947
15 hilja 53
16 välja 144
17 asja 408
18 hakka 69
19 ikka 826
20 inka 179
21 olla 663
22 magama 208
23 tegema 52
24 minema 78
25 õppima 55
26 diena 171
27 viena 112
28 linna 173
29 minna 442
30 sinna 58
31 täna 207
32 toppa 50
33 ära 324
34 tahta 60
35 kaua 82
36 päeva 746
37 süüa 57
38 saab 1,456
39 peab 67
40 hakkab 71
41 vaatab 86
42 teeb 80
43 läheb 271
44 tuleb 224
45 võib 53
46 vrb 52
47 pēc 83
48 tagad 157
49 tad 1,255
50 oled 264
51 mõned 63
52 tgd 166
53 neid 162
54 tunnid 53
55 Tund 67
56 lund 67
57 tund 271
58 kord 151
59 jäänud 70
60 tehtud 74
61 kuud 80
62 nyyd 51
63 nüüd 527
64 schilde 491
65 kohe 101
66 ühe 75
67 Natuke 64
68 natuke 144
69 peale 99
70 jälle 82
71 üle 63
72 teeme 78
73 Gne 69
74 vene 239
75 mitte 220
76 wotte 139
77 vajag 73
78 #kijkenmag 57
79 senang 406
80 tikai 238
81 labi 348
82 läbi 118
83 tundi 816
84 midagi 138
85 keegi 148
86 ilgi 95
87 mingi 148
88 ongi 233
89 wiiiii 127
90 onii 57
91 arii 239
92 äkki 51
93 neli 63
94 oli 2,082
95 kooli 194
96 tuli 78
97 trenni 71
98 tagasi 106
99 esi 118
100 tweeti 157
101 ļoti 53
102 varsti 94
103 kui 388
104 tevi 50
105 või 65
106 toj 69
107 minek 53
108 hommik 62
109 kõik 377
110 vnk 150
111 tjok 127
112 rsk 92
113 nädal 107
114 peal 68
115 üleval 78
116 küll 80
117 mul 940
118 õhtul 51
119 tööl 55
120 laikam 222
121 enam 70
122 rohkem 69
123 parem 120
124 lkm 122
125 Kolm 53
126 kolm 87
127 kuum 55
128 pean 147
129 magan 64
130 Tahan 51
131 tahan 195
132 ajan 54
133 hakkan 80
134 nman 156
135 ootan 53
136 lähen 95
137 shodien 64
138 sodien 51
139 olen 424
140 tulen 107
141 sain 204
142 olin 114
143 ärkasin 107
144 trenn 58
145 kko 83
146 tikko 62
147 kinno 56
148 sapo 66
149 #schadeauto 63
150 ir 2,144
151 maajaas 59
152 kuidas 116
153 stundas 96
154 dienas 99
155 kaads 103
156 kads 76
157 juures 50
158 miegs 50
159 shis 66
160 siis 1,819
161 viis 52
162 koolis 117
163 täis 106
164 Kaks 105
165 saaks 51
166 Tahaks 67
167 tahaks 187
168 kaks 446
169 oleks 55
170 lõpuks 53
171 Üks 65
172 üks 318
173 jums 51
174 #Bloos 77
175 veits 76
176 kodus 138
177 elus 54
178 mājās 73
179 būs 70
180 nädalat 145
181 aastat 61
182 guleet 74
183 minutit 196
184 tegelt 54
185 Ainult 60
186 ainult 183
187 pärast 64
188 tkost 69
189 kaut 149
190 weut 230
191 jau 2,068
192 gribu 58
193 nagu 54
194 praegu 63
195 eju 63
196 palju 85
197 koju 373
198 asju 66
199 esmu 182
200 neesmu 69
201 zinu 83
202 nezinu 94
203 aru 57
204 õhtu 52
205 zinātu 56
206 zuu 158
207 Tev 140
208 tev 700
209 päev 143
210 liidz 67
211 daudz 85
212 arī 138
213 öö 144