back to cluster viewer

cluster path 501

931 words, 1,477,751 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 ut 245,519
2 um 126,826
3 det 53,317
4 mer 49,748
5 neet 46,554
6 mien 40,789
7 mit 40,313
8 joa 34,714
9 noa 34,480
10 zoe 32,336
11 wal 25,213
12 ig 23,756
13 dich 22,655
14 goan 20,588
15 veul 20,571
16 waal 19,094
17 mich 14,674
18 noe 14,027
19 gin 12,776
20 waat 12,458
21 oet 12,430
22 mig 11,755
23 gein 11,741
24 joaa 11,053
25 vaan 9,624
26 noar 9,570
27 nea 9,506
28 uns 9,385
29 dea 8,577
30 dur 8,257
31 unne 7,529
32 ouk 7,176
33 woar 6,920
34 auk 6,882
35 nimmer 6,612
36 Joa 6,226
37 hum 6,219
38 Mien 5,781
39 doa 5,768
40 wha 5,765
41 altied 5,751
42 heat 5,591
43 jao 5,480
44 doar 5,156
45 Poe 5,097
46 oug 5,065
47 neat 5,051
48 ouch 4,558
49 euver 4,550
50 beej 4,462
51 gaon 4,247
52 allein 4,165
53 iech 4,068
54 nao 4,065
55 mej 3,922
56 Mer 3,579
57 thoes 3,563
58 oar 3,522
59 murge 3,493
60 nait 3,449
61 sloape 3,376
62 tied 3,197
63 naor 3,143
64 miene 3,087
65 neejt 3,077
66 wier 3,054
67 merge 2,989
68 jie 2,977
69 mosse 2,793
70 inne 2,787
71 weej 2,754
72 sjool 2,732
73 erm 2,690
74 meug 2,667
75 hubs 2,666
76 kloar 2,648
77 gewoen 2,581
78 oak 2,560
79 busse 2,519
80 weak 2,336
81 bisse 2,229
82 geweun 2,204
83 vuul 2,163
84 ieg 2,161
85 woa 2,118
86 truuk 2,092
87 ug 2,056
88 wea 1,963
89 kins 1,935
90 goad 1,920
91 schoel 1,908
92 Hub 1,891
93 iers 1,836
94 Ig 1,822
95 oag 1,698
96 gej 1,680
97 diech 1,664
98 kwiet 1,660
99 drin 1,645
100 plezeer 1,644
101 gank 1,631
102 kinse 1,602
103 eate 1,598
104 Joaa 1,570
105 geliek 1,521
106 beater 1,507
107 nejt 1,502
108 sloap 1,500
109 dao 1,462
110 genog 1,459
111 vastelaovend 1,431
112 meij 1,430
113 noow 1,428
114 nae 1,407
115 biej 1,387
116 joajoa 1,387
117 merja 1,374
118 vrie 1,368
119 ofzoe 1,364
120 Noe 1,352
121 neaa 1,337
122 nieje 1,328
123 zeis 1,309
124 angers 1,298
125 minse 1,277
126 desse 1,246
127 geis 1,246
128 slaope 1,245
129 sjoel 1,242
130 geej 1,241
131 daor 1,237
132 hesse 1,235
133 alse 1,221
134 genne 1,200
135 hae 1,200
136 zondig 1,176
137 blie 1,171
138 helemoal 1,170
139 vreug 1,169
140 letste 1,168
141 nne 1,156
142 miech 1,155
143 wielaat 1,148
144 blieve 1,116
145 allemaol 1,102
146 Nea 1,068
147 wej 1,059
148 #lvk 1,051
149 zaat 1,037
150 klaor 1,018
151 eins 1,007
152 Jao 994
153 truk 981
154 geise 977
155 liere 932
156 geine 922
157 angere 910
158 zondaag 908
159 hebse 905
160 Vastelaovend 901
161 asse 901
162 oavend 897
163 Neet 896
164 Dich 893
165 kumse 878
166 eigelik 876
167 weem 844
168 dieg 838
169 gewuun 835
170 duchtig 833
171 onger 830
172 loate 829
173 mestreech 828
174 Weej 810
175 detse 808
176 dinger 787
177 enzoe 786
178 Woar 768
179 ierste 754
180 meadje 750
181 Hest 748
182 wirke 745
183 wilse 740
184 sjoal 726
185 aanders 723
186 stoe 713
187 ozze 702
188 alde 694
189 teruk 691
190 wao 688
191 vasteloavend 681
192 vriedig 679
193 hiej 672
194 erme 662
195 moot 662
196 aovend 661
197 vanoavend 654
198 Goan 650
199 oach 649
200 jaoo 648
201 kense 647
202 ût 647
203 vanne 633
204 gekommen 626
205 koppien 621
206 vanaovend 607
207 wae 607
208 gao 604
209 Mig 603
210 huul 600
211 vanmiddaag 591
212 vanmiddig 590
213 idderein 587
214 murgen 587
215 Dea 583
216 bienoa 581
217 jei 578
218 kums 564
219 tomme 561
220 weam 557
221 alvas 555
222 hielemoal 553
223 geweas 549
224 ummer 545
225 leeve 539
226 geisse 533
227 stig 533
228 woensdaag 533
229 weag 531
230 optied 530
231 waek 530
232 Iech 527
233 stich 524
234 zoaterdig 518
235 anges 516
236 donderdaag 512
237 meuj 510
238 minsen 510
239 aor 508
240 wannier 506
241 goj 504
242 missjien 498
243 aok 496
244 Doar 490
245 biste 489
246 Nao 486
247 weal 480
248 rieje 475
249 vriedaag 467
250 aog 466
251 gekomme 453
252 ierder 449
253 vannach 448
254 zwoar 447
255 allien 445
256 ofneet 445
257 haaf 443
258 neeet 441
259 dinsdaag 439
260 slaop 439
261 sjloape 433
262 Murge 432
263 utzelfde 431
264 vreej 429
265 zoveul 426
266 ierst 420
267 datse 419
268 wiej 408
269 Dae 405
270 opstoan 403
271 gegoan 401
272 Auk 394
273 veural 394
274 biena 393
275 ooch 391
276 zwumme 389
277 daanke 388
278 metein 387
279 moandig 387
280 zoeiets 386
281 neaaa 385
282 ofse 384
283 eederein 380
284 menke 380
285 heaj 379
286 sjus 377
287 laote 376
288 twie 376
289 baeter 375
290 slum 371
291 eemus 364
292 Allein 359
293 misjien 357
294 verjeurdaag 357
295 noets 353
296 nuuje 352
297 donderdig 345
298 kumpse 344
299 zoel 344
300 jhoa 342
301 Joajoa 341
302 wiezoe 341
303 iej 339
304 teruuk 339
305 vandoag 338
306 wedstried 337
307 kieks 336
308 alein 335
309 merjeh 334
310 ofsoe 334
311 miense 331
312 Noow 330
313 rondj 329
314 mieg 328
315 mje 325
316 an't 324
317 emes 324
318 naet 321
319 urges 317
320 teveul 315
321 digh 313
322 Nae 310
323 neajt 310
324 haor 309
325 duch 305
326 Dao 304
327 oape 301
328 dusjeh 298
329 Mosse 297
330 jajoa 296
331 hoeswerk 294
332 geleeje 290
333 sjoon 290
334 Doa 288
335 kommende 288
336 remunj 287
337 Thoes 285
338 emus 285
339 Hubs 283
340 Miene 283
341 luuj 282
342 Iene 281
343 gewaes 281
344 gesloape 279
345 veurig 279
346 broen 277
347 moandaag 277
348 gings 274
349 hadse 274
350 nurges 272
351 veurige 271
352 Waor 270
353 gaod 270
354 mekkelijk 270
355 vanach 267
356 meadjes 265
357 Gank 264
358 dinsdig 264
359 Vanaovend 263
360 gedoon 263
361 nuuj 263
362 woej 262
363 zoaterdaag 262
364 aoch 261
365 gooje 261
366 noeits 261
367 dets 259
368 hean 259
369 doanoa 257
370 euveral 257
371 middig 256
372 saame 256
373 neanea 255
374 eemes 254
375 jeurig 254
376 igh 253
377 werme 253
378 heas 252
379 ofzoget 252
380 gelierd 249
381 njt 249
382 doarnoa 248
383 moand 246
384 sjiet 245
385 nutte 243
386 hielemaol 242
387 maedje 241
388 litste 239
389 zals 238
390 ouwk 237
391 Hiel 235
392 heum 233
393 neave 231
394 waaal 231
395 juuw 229
396 megje 229
397 zoget 229
398 Ieg 227
399 bliej 225
400 onnog 225
401 sjnel 225
402 zoei 224
403 jehjoa 223
404 Sloape 222
405 nuudig 222
406 kwoad 221
407 vreuger 220
408 leag 219
409 vriedag 219
410 doarum 216
411 kumps 216
412 laupe 216
413 zuj 216
414 boave 215
415 broor 213
416 vanoet 213
417 wienie 212
418 zaoterdaag 212
419 gehoald 211
420 ôs 210
421 lestig 209
422 bezeuk 208
423 sjoene 208
424 neyt 207
425 dasse 206
426 stum 206
427 luij 205
428 Vuul 204
429 Hald 203
430 loup 203
431 goowd 202
432 wanier 202
433 breef 201
434 mooder 201
435 Wao 200
436 doarom 200
437 wiese 200
438 sjaol 199
439 gwoen 198
440 onneet 198
441 heese 197
442 venoavend 197
443 gaer 196
444 woars 196
445 huule 195
446 moogs 194
447 zoaterdag 193
448 v'r 192
449 woal 192
450 woonsdig 192
451 eurke 191
452 mienjung 191
453 migh 189
454 ederein 188
455 verkierd 188
456 jaooo 187
457 woarom 187
458 uig 186
459 venaovend 186
460 gooije 185
461 neemus 185
462 Wae 182
463 gijse 182
464 joarig 182
465 neeeet 182
466 zurg 182
467 uuch 181
468 weig 181
469 Gaon 180
470 eave 180
471 woarum 180
472 Hae 176
473 jejoa 176
474 Wea 174
475 Kinse 173
476 Letste 173
477 eemand 173
478 breurke 172
479 i-j 172
480 jaao 172
481 waeke 172
482 jaojao 169
483 angesj 168
484 vrinde 164
485 wielang 164
486 merjaa 162
487 mesjien 162
488 zwoare 162
489 oetval 161
490 meurge 160
491 namelik 160
492 dch 159
493 ós 159
494 bedaank 158
495 haer 157
496 gewoare 156
497 opins 156
498 zooj 156
499 Wej 155
500 leever 155
501 waorum 155
502 gewore 154
503 maondaag 154
504 aope 153
505 Daor 152
506 neir 152
507 ruiver 152
508 vrunj 152
509 wieveul 152
510 alwir 151
511 opstaon 150
512 waem 150
513 goije 148
514 nemus 148
515 gegange 147
516 boekpien 145
517 leedjes 145
518 fitse 143
519 ghub 143
520 Neaa 142
521 oetsloape 142
522 zous 142
523 hoeveul 141
524 meiste 141
525 Euver 140
526 auwk 140
527 moogse 140
528 duudelijk 139
529 Beater 138
530 dreej 138
531 geweast 138
532 kinjer 137
533 waarschienlijk 137
534 kleijer 136
535 neaf 136
536 nemes 136
537 steis 135
538 wi-j 135
539 bick 134
540 aafgeloupe 133
541 bienao 133
542 Geej 132
543 Truuk 131
544 nudig 131
545 roed 131
546 meugs 130
547 bekans 129
548 kearel 129
549 aol 128
550 jewaal 128
551 sjlaope 128
552 veurbie 128
553 woensdig 128
554 jaore 127
555 mondj 127
556 Geis 126
557 dichh 126
558 gezean 126
559 ough 126
560 zoemaar 126
561 zoevuul 126
562 alsse 125
563 blieje 125
564 gewaore 125
565 meistal 124
566 ingels 123
567 lieks 123
568 noee 123
569 uug 121
570 zwaor 121
571 ichh 120
572 soaves 120
573 strakkes 120
574 aof 119
575 deroet 119
576 michzelf 119
577 verjoardaag 119
578 veurbeej 119
579 nemmer 118
580 gewes 117
581 kleier 117
582 stiech 117
583 vriej 117
584 Erbarme 116
585 giester 116
586 jewal 116
587 murrige 116
588 sgoel 116
589 Maor 115
590 gojje 115
591 neemes 115
592 tieden 115
593 urke 115
594 wulle 115
595 i'j 113
596 ofzoeiets 113
597 vea 113
598 aafspreke 112
599 zunder 112
600 vuel 111
601 gehadj 110
602 giese 110
603 haed 110
604 vendaog 110
605 Wielaat 109
606 allijn 108
607 datste 108
608 geiste 108
609 neemand 108
610 gespeuld 107
611 joare 107
612 kloarmaken 107
613 vae 107
614 vastelaoves 107
615 Weem 106
616 neett 106
617 Kins 105
618 estebleef 105
619 ohnea 105
620 owwe 105
621 riebewies 105
622 vandaog 105
623 Ût 105
624 Klaor 104
625 Vanoavend 104
626 hèn 104
627 Gewoen 103
628 Minse 103
629 dernoa 103
630 wievuul 103
631 Zek 102
632 heijs 102
633 tiedje 102
634 eedere 101
635 musse 101
636 neaaaa 101
637 Geweun 100
638 meugse 100
639 mojje 100
640 aafgelaupe 99
641 dienne 99
642 joeksig 99
643 tevuul 99
644 volgensmig 99
645 Kumse 98
646 oejoe 98
647 ohjoa 98
648 ophaole 98
649 sjwal 98
650 spierpien 98
651 zeuken 98
652 oardig 97
653 oavendj 97
654 Ouk 96
655 ierlijk 96
656 vanovend 96
657 vrej 96
658 Wi-j 95
659 bliefse 95
660 daorum 95
661 kloarmake 95
662 murrege 95
663 sjaen 95
664 rouke 94
665 daornao 93
666 gevonje 93
667 blierick 92
668 iche 92
669 letse 92
670 nuje 92
671 sjtom 92
672 Wannier 91
673 haos 91
674 Wienie 90
675 kloor 90
676 Wilse 89
677 droet 89
678 hieel 89
679 kjer 89
680 urgens 89
681 uzze 89
682 zoeveul 89
683 zoeë 89
684 ains 88
685 beatersjap 88
686 deas 88
687 migg 88
688 naeve 88
689 netuurlik 88
690 vrundj 88
691 Alse 87
692 Allemaol 86
693 augh 86
694 Ierste 85
695 gelökkig 85
696 haajs 85
697 mekkelijker 85
698 vanoavendj 85
699 volgesmig 85
700 zaoterdig 85
701 zoeget 85
702 85
703 daarum 84
704 gisteroavend 84
705 laank 84
706 sjaatse 84
707 unnu 84
708 vendoag 84
709 benuujd 83
710 nuij 83
711 beniejd 82
712 diche 82
713 hooste 82
714 krupe 82
715 murige 82
716 speulers 82
717 wurse 82
718 alleein 81
719 dnne 81
720 neeyt 81
721 ofzoeget 81
722 waarse 81
723 wi'j 81
724 #nea 80
725 Dieg 80
726 beaterschap 80
727 iddere 80
728 neijt 80
729 zoemetein 80
730 Geise 79
731 Idderein 79
732 hulemoal 79
733 inins 79
734 lieraar 79
735 nurgens 79
736 schoal 79
737 vrund 79
738 A'j 78
739 Anges 78
740 aont 78
741 bliefs 78
742 haajse 78
743 jewaait 78
744 kgoa 78
745 noag 78
746 sjteeds 78
747 vaol 78
748 moosj 77
749 vastelaovendj 77
750 zunjig 77
751 Diech 76
752 gewoën 76
753 moote 76
754 verjeurdig 76
755 da'j 75
756 ensoe 75
757 maondig 75
758 oajers 75
759 zaoterdag 75
760 #vt555 74
761 dnu 74
762 laeg 74
763 mekkelik 74
764 sahne 74
765 Gej 73
766 gezeate 73
767 hoesss 73
768 iederein 73
769 oetslaag 73
770 opnuuj 73
771 tieje 73
772 wurum 73
773 aaje 72
774 bekind 72
775 besteit 72
776 iderein 72
777 leedsje 72
778 oahjoa 72
779 rieles 72
780 tiéd 72
781 vreeje 72
782 daonao 71
783 druim 71
784 gisteraovend 71
785 migzelf 71
786 veurr 71
787 ôg 71
788 Slaope 70
789 dichzelf 70
790 zuls 70
791 a-j 69
792 jhao 69
793 sinterkloas 69
794 Weam 68
795 Zoel 68
796 bieno 68
797 aangekomme 67
798 duuuuu 67
799 eroet 67
800 luj 67
801 vanoavond 67
802 vuuel 67
803 Gelökkig 66
804 aovendj 66
805 geproat 66
806 heurs 66
807 juwww 66
808 merje 66
809 ndaag 66
810 dunders 65
811 eesj 65
812 oech 65
813 tesj 65
814 vanmurge 65
815 versloape 65
816 broene 64
817 deah 64
818 eavegood 64
819 fzoe 64
820 geaj 64
821 igge 64
822 twei 64
823 vuuël 64
824 wean 64
825 werkdaag 64
826 zwummen 64
827 boalder 63
828 moags 63
829 morgevruug 63
830 noeee 63
831 nuije 63
832 verhaol 63
833 vitte 63
834 manneh 62
835 ochjoa 62
836 plezear 62
837 teikene 62
838 zouse 62
839 Geaf 61
840 Geisse 61
841 dreejspan 61
842 gewoore 61
843 waarsjienlijk 61
844 geweasj 60
845 goodzoe 60
846 ierlik 60
847 kwaams 60
848 leeveke 60
849 oaje 60
850 sjtraks 60
851 zoew 60
852 óg 60
853 Venaovend 59
854 daankewel 59
855 iea 59
856 moader 59
857 weaj 59
858 wooj 59
859 Waorum 58
860 deaj 58
861 doaa 58
862 jaorig 58
863 oeteate 58
864 tiedens 58
865 tösse 58
866 veurbiej 58
867 vrun 58
868 zuuver 58
869 zweit 58
870 Opstoan 57
871 erveur 57
872 joeksige 57
873 merjha 57
874 meurige 57
875 rubke 57
876 teagen 57
877 veuraan 57
878 wuls 57
879 #sump 56
880 Veural 56
881 gi-j 56
882 verwerming 56
883 waaaal 56
884 Kense 55
885 beatere 55
886 kamm 55
887 laef 55
888 mosde 55
889 neet:p 55
890 smiddigs 55
891 broar 54
892 gelök 54
893 sjlum 54
894 veir 54
895 zalse 54
896 Bienoa 53
897 allemool 53
898 deenger 53
899 gaanse 53
900 gebroekt 53
901 gebruuk 53
902 môr 53
903 trök 53
904 waors 53
905 wiezu 53
906 zjwumme 53
907 Hiej 52
908 Missjien 52
909 NOa 52
910 Oug 52
911 ernoa 52
912 geijs 52
913 oagh 52
914 sjpas 52
915 verkleid 52
916 väöl 52
917 weurs 52
918 mher 51
919 oetslaope 51
920 perfisia 51
921 sjeif 51
922 volgesmich 51
923 zjwame 51
924 Vandoag 50
925 Woarom 50
926 Zoemetein 50
927 käse 50
928 sjeale 50
929 sjoeal 50
930 twieje 50
931 veurbeeld 50

Words in alphabetical order

1 #lvk 1,051
2 #nea 80
3 #sump 56
4 #vt555 74
5 A'j 78
6 Allein 359
7 Allemaol 86
8 Alse 87
9 Anges 78
10 Auk 394
11 Beater 138
12 Bienoa 53
13 Dae 405
14 Dao 304
15 Daor 152
16 Dea 583
17 Dich 893
18 Diech 76
19 Dieg 80
20 Doa 288
21 Doar 490
22 Erbarme 116
23 Euver 140
24 Gank 264
25 Gaon 180
26 Geaf 61
27 Geej 132
28 Geis 126
29 Geise 79
30 Geisse 61
31 Gej 73
32 Gelökkig 66
33 Geweun 100
34 Gewoen 103
35 Goan 650
36 Hae 176
37 Hald 203
38 Hest 748
39 Hiej 52
40 Hiel 235
41 Hub 1,891
42 Hubs 283
43 Idderein 79
44 Iech 527
45 Ieg 227
46 Iene 281
47 Ierste 85
48 Ig 1,822
49 Jao 994
50 Joa 6,226
51 Joaa 1,570
52 Joajoa 341
53 Kense 55
54 Kins 105
55 Kinse 173
56 Klaor 104
57 Kumse 98
58 Letste 173
59 Maor 115
60 Mer 3,579
61 Mien 5,781
62 Miene 283
63 Mig 603
64 Minse 103
65 Missjien 52
66 Mosse 297
67 Murge 432
68 NOa 52
69 Nae 310
70 Nao 486
71 Nea 1,068
72 Neaa 142
73 Neet 896
74 Noe 1,352
75 Noow 330
76 Opstoan 57
77 Oug 52
78 Ouk 96
79 Poe 5,097
80 Slaope 70
81 Sloape 222
82 Thoes 285
83 Truuk 131
84 Vanaovend 263
85 Vandoag 50
86 Vanoavend 104
87 Vastelaovend 901
88 Venaovend 59
89 Veural 56
90 Vuul 204
91 Wae 182
92 Wannier 91
93 Wao 200
94 Waor 270
95 Waorum 58
96 Wea 174
97 Weam 68
98 Weej 810
99 Weem 106
100 Wej 155
101 Wi-j 95
102 Wielaat 109
103 Wienie 90
104 Wilse 89
105 Woar 768
106 Woarom 50
107 Zek 102
108 Zoel 68
109 Zoemetein 50
110 a-j 69
111 aafgelaupe 99
112 aafgeloupe 133
113 aafspreke 112
114 aaje 72
115 aanders 723
116 aangekomme 67
117 ains 88
118 alde 694
119 alein 335
120 alleein 81
121 allein 4,165
122 allemaol 1,102
123 allemool 53
124 allien 445
125 allijn 108
126 alse 1,221
127 alsse 125
128 altied 5,751
129 alvas 555
130 alwir 151
131 an't 324
132 angere 910
133 angers 1,298
134 anges 516
135 angesj 168
136 aoch 261
137 aof 119
138 aog 466
139 aok 496
140 aol 128
141 aont 78
142 aope 153
143 aor 508
144 aovend 661
145 aovendj 66
146 asse 901
147 augh 86
148 auk 6,882
149 auwk 140
150 baeter 375
151 beater 1,507
152 beatere 55
153 beaterschap 80
154 beatersjap 88
155 bedaank 158
156 beej 4,462
157 bekans 129
158 bekind 72
159 beniejd 82
160 benuujd 83
161 besteit 72
162 bezeuk 208
163 bick 134
164 biej 1,387
165 biena 393
166 bienao 133
167 bieno 68
168 bienoa 581
169 bisse 2,229
170 biste 489
171 blie 1,171
172 bliefs 78
173 bliefse 95
174 bliej 225
175 blieje 125
176 blierick 92
177 blieve 1,116
178 boalder 63
179 boave 215
180 boekpien 145
181 breef 201
182 breurke 172
183 broar 54
184 broen 277
185 broene 64
186 broor 213
187 busse 2,519
188 da'j 75
189 daanke 388
190 daankewel 59
191 daarum 84
192 dao 1,462
193 daonao 71
194 daor 1,237
195 daornao 93
196 daorum 95
197 dasse 206
198 datse 419
199 datste 108
200 dch 159
201 dea 8,577
202 deah 64
203 deaj 58
204 deas 88
205 deenger 53
206 dernoa 103
207 deroet 119
208 desse 1,246
209 det 53,317
210 dets 259
211 detse 808
212 dich 22,655
213 diche 82
214 dichh 126
215 dichzelf 70
216 diech 1,664
217 dieg 838
218 dienne 99
219 digh 313
220 dinger 787
221 dinsdaag 439
222 dinsdig 264
223 dnne 81
224 dnu 74
225 doa 5,768
226 doaa 58
227 doanoa 257
228 doar 5,156
229 doarnoa 248
230 doarom 200
231 doarum 216
232 donderdaag 512
233 donderdig 345
234 dreej 138
235 dreejspan 61
236 drin 1,645
237 droet 89
238 druim 71
239 duch 305
240 duchtig 833
241 dunders 65
242 dur 8,257
243 dusjeh 298
244 duudelijk 139
245 duuuuu 67
246 eate 1,598
247 eave 180
248 eavegood 64
249 ederein 188
250 eedere 101
251 eederein 380
252 eemand 173
253 eemes 254
254 eemus 364
255 eesj 65
256 eigelik 876
257 eins 1,007
258 emes 324
259 emus 285
260 ensoe 75
261 enzoe 786
262 erm 2,690
263 erme 662
264 ernoa 52
265 eroet 67
266 erveur 57
267 estebleef 105
268 eurke 191
269 euver 4,550
270 euveral 257
271 fitse 143
272 fzoe 64
273 gaanse 53
274 gaer 196
275 gank 1,631
276 gao 604
277 gaod 270
278 gaon 4,247
279 geaj 64
280 gebroekt 53
281 gebruuk 53
282 gedoon 263
283 geej 1,241
284 gegange 147
285 gegoan 401
286 gehadj 110
287 gehoald 211
288 geijs 52
289 gein 11,741
290 geine 922
291 geis 1,246
292 geise 977
293 geisse 533
294 geiste 108
295 gej 1,680
296 gekomme 453
297 gekommen 626
298 geleeje 290
299 geliek 1,521
300 gelierd 249
301 gelök 54
302 gelökkig 85
303 genne 1,200
304 genog 1,459
305 geproat 66
306 gesloape 279
307 gespeuld 107
308 gevonje 93
309 gewaes 281
310 gewaore 125
311 geweas 549
312 geweasj 60
313 geweast 138
314 gewes 117
315 geweun 2,204
316 gewoare 156
317 gewoen 2,581
318 gewoore 61
319 gewore 154
320 gewoën 76
321 gewuun 835
322 gezean 126
323 gezeate 73
324 ghub 143
325 gi-j 56
326 giese 110
327 giester 116
328 gijse 182
329 gin 12,776
330 gings 274
331 gisteraovend 71
332 gisteroavend 84
333 goad 1,920
334 goan 20,588
335 goije 148
336 goj 504
337 gojje 115
338 goodzoe 60
339 gooije 185
340 gooje 261
341 goowd 202
342 gwoen 198
343 haaf 443
344 haajs 85
345 haajse 78
346 hadse 274
347 hae 1,200
348 haed 110
349 haer 157
350 haor 309
351 haos 91
352 heaj 379
353 hean 259
354 heas 252
355 heat 5,591
356 hebse 905
357 heese 197
358 heijs 102
359 helemoal 1,170
360 hesse 1,235
361 heum 233
362 heurs 66
363 hieel 89
364 hiej 672
365 hielemaol 242
366 hielemoal 553
367 hoesss 73
368 hoeswerk 294
369 hoeveul 141
370 hooste 82
371 hubs 2,666
372 hulemoal 79
373 hum 6,219
374 huul 600
375 huule 195
376 hèn 104
377 i'j 113
378 i-j 172
379 iche 92
380 ichh 120
381 iddere 80
382 idderein 587
383 iderein 72
384 iea 59
385 iech 4,068
386 iederein 73
387 ieg 2,161
388 iej 339
389 ierder 449
390 ierlijk 96
391 ierlik 60
392 iers 1,836
393 ierst 420
394 ierste 754
395 ig 23,756
396 igge 64
397 igh 253
398 ingels 123
399 inins 79
400 inne 2,787
401 jaao 172
402 jajoa 296
403 jao 5,480
404 jaojao 169
405 jaoo 648
406 jaooo 187
407 jaore 127
408 jaorig 58
409 jehjoa 223
410 jei 578
411 jejoa 176
412 jeurig 254
413 jewaait 78
414 jewaal 128
415 jewal 116
416 jhao 69
417 jhoa 342
418 jie 2,977
419 joa 34,714
420 joaa 11,053
421 joajoa 1,387
422 joare 107
423 joarig 182
424 joeksig 99
425 joeksige 57
426 juuw 229
427 juwww 66
428 kamm 55
429 kearel 129
430 kense 647
431 kgoa 78
432 kieks 336
433 kinjer 137
434 kins 1,935
435 kinse 1,602
436 kjer 89
437 klaor 1,018
438 kleier 117
439 kleijer 136
440 kloar 2,648
441 kloarmake 95
442 kloarmaken 107
443 kloor 90
444 kommende 288
445 koppien 621
446 krupe 82
447 kumps 216
448 kumpse 344
449 kums 564
450 kumse 878
451 kwaams 60
452 kwiet 1,660
453 kwoad 221
454 käse 50
455 laank 84
456 laef 55
457 laeg 74
458 laote 376
459 laupe 216
460 leag 219
461 leedjes 145
462 leedsje 72
463 leeve 539
464 leeveke 60
465 leever 155
466 lestig 209
467 letse 92
468 letste 1,168
469 lieks 123
470 lieraar 79
471 liere 932
472 litste 239
473 loate 829
474 loup 203
475 luij 205
476 luj 67
477 luuj 282
478 maedje 241
479 manneh 62
480 maondaag 154
481 maondig 75
482 meadje 750
483 meadjes 265
484 megje 229
485 meij 1,430
486 meistal 124
487 meiste 141
488 mej 3,922
489 mekkelijk 270
490 mekkelijker 85
491 mekkelik 74
492 menke 380
493 mer 49,748
494 merge 2,989
495 merja 1,374
496 merjaa 162
497 merje 66
498 merjeh 334
499 merjha 57
500 mesjien 162
501 mestreech 828
502 metein 387
503 meug 2,667
504 meugs 130
505 meugse 100
506 meuj 510
507 meurge 160
508 meurige 57
509 mher 51
510 mich 14,674
511 michzelf 119
512 middig 256
513 miech 1,155
514 mieg 328
515 mien 40,789
516 miene 3,087
517 mienjung 191
518 miense 331
519 mig 11,755
520 migg 88
521 migh 189
522 migzelf 71
523 minse 1,277
524 minsen 510
525 misjien 357
526 missjien 498
527 mit 40,313
528 mje 325
529 moader 59
530 moags 63
531 moand 246
532 moandaag 277
533 moandig 387
534 mojje 100
535 mondj 127
536 mooder 201
537 moogs 194
538 moogse 140
539 moosj 77
540 moot 662
541 moote 76
542 morgevruug 63
543 mosde 55
544 mosse 2,793
545 murge 3,493
546 murgen 587
547 murige 82
548 murrege 95
549 murrige 116
550 musse 101
551 môr 53
552 nae 1,407
553 naet 321
554 naeve 88
555 nait 3,449
556 namelik 160
557 nao 4,065
558 naor 3,143
559 ndaag 66
560 nea 9,506
561 neaa 1,337
562 neaaa 385
563 neaaaa 101
564 neaf 136
565 neajt 310
566 neanea 255
567 neat 5,051
568 neave 231
569 neeeet 182
570 neeet 441
571 neejt 3,077
572 neemand 108
573 neemes 115
574 neemus 185
575 neet 46,554
576 neet:p 55
577 neett 106
578 neeyt 81
579 neijt 80
580 neir 152
581 nejt 1,502
582 nemes 136
583 nemmer 118
584 nemus 148
585 netuurlik 88
586 neyt 207
587 nieje 1,328
588 nimmer 6,612
589 njt 249
590 nne 1,156
591 noa 34,480
592 noag 78
593 noar 9,570
594 noe 14,027
595 noee 123
596 noeee 63
597 noeits 261
598 noets 353
599 noow 1,428
600 nudig 131
601 nuij 83
602 nuije 63
603 nuje 92
604 nurgens 79
605 nurges 272
606 nutte 243
607 nuudig 222
608 nuuj 263
609 nuuje 352
610 oach 649
611 oag 1,698
612 oagh 52
613 oahjoa 72
614 oaje 60
615 oajers 75
616 oak 2,560
617 oape 301
618 oar 3,522
619 oardig 97
620 oavend 897
621 oavendj 97
622 ochjoa 62
623 oech 65
624 oejoe 98
625 oet 12,430
626 oeteate 58
627 oetslaag 73
628 oetslaope 51
629 oetsloape 142
630 oetval 161
631 ofneet 445
632 ofse 384
633 ofsoe 334
634 ofzoe 1,364
635 ofzoeget 81
636 ofzoeiets 113
637 ofzoget 252
638 ohjoa 98
639 ohnea 105
640 onger 830
641 onneet 198
642 onnog 225
643 ooch 391
644 ophaole 98
645 opins 156
646 opnuuj 73
647 opstaon 150
648 opstoan 403
649 optied 530
650 ouch 4,558
651 oug 5,065
652 ough 126
653 ouk 7,176
654 ouwk 237
655 owwe 105
656 ozze 702
657 perfisia 51
658 plezear 62
659 plezeer 1,644
660 remunj 287
661 riebewies 105
662 rieje 475
663 rieles 72
664 roed 131
665 rondj 329
666 rouke 94
667 rubke 57
668 ruiver 152
669 saame 256
670 sahne 74
671 schoal 79
672 schoel 1,908
673 sgoel 116
674 sinterkloas 69
675 sjaatse 84
676 sjaen 95
677 sjaol 199
678 sjeale 50
679 sjeif 51
680 sjiet 245
681 sjlaope 128
682 sjloape 433
683 sjlum 54
684 sjnel 225
685 sjoal 726
686 sjoeal 50
687 sjoel 1,242
688 sjoene 208
689 sjool 2,732
690 sjoon 290
691 sjpas 52
692 sjteeds 78
693 sjtom 92
694 sjtraks 60
695 sjus 377
696 sjwal 98
697 slaop 439
698 slaope 1,245
699 sloap 1,500
700 sloape 3,376
701 slum 371
702 smiddigs 55
703 soaves 120
704 speulers 82
705 spierpien 98
706 steis 135
707 stich 524
708 stiech 117
709 stig 533
710 stoe 713
711 strakkes 120
712 stum 206
713 teagen 57
714 teikene 62
715 teruk 691
716 teruuk 339
717 tesj 65
718 teveul 315
719 tevuul 99
720 thoes 3,563
721 tied 3,197
722 tieden 115
723 tiedens 58
724 tiedje 102
725 tieje 73
726 tiéd 72
727 tomme 561
728 truk 981
729 truuk 2,092
730 trök 53
731 twei 64
732 twie 376
733 twieje 50
734 tösse 58
735 ug 2,056
736 uig 186
737 um 126,826
738 ummer 545
739 unne 7,529
740 unnu 84
741 uns 9,385
742 urgens 89
743 urges 317
744 urke 115
745 ut 245,519
746 utzelfde 431
747 uuch 181
748 uug 121
749 uzze 89
750 v'r 192
751 vaan 9,624
752 vae 107
753 vanach 267
754 vanaovend 607
755 vandaog 105
756 vandoag 338
757 vanmiddaag 591
758 vanmiddig 590
759 vanmurge 65
760 vannach 448
761 vanne 633
762 vanoavend 654
763 vanoavendj 85
764 vanoavond 67
765 vanoet 213
766 vanovend 96
767 vaol 78
768 vastelaovend 1,431
769 vastelaovendj 77
770 vastelaoves 107
771 vasteloavend 681
772 vea 113
773 veir 54
774 venaovend 186
775 vendaog 110
776 vendoag 84
777 venoavend 197
778 verhaol 63
779 verjeurdaag 357
780 verjeurdig 76
781 verjoardaag 119
782 verkierd 188
783 verkleid 52
784 versloape 65
785 verwerming 56
786 veul 20,571
787 veuraan 57
788 veural 394
789 veurbeej 119
790 veurbeeld 50
791 veurbie 128
792 veurbiej 58
793 veurig 279
794 veurige 271
795 veurr 71
796 vitte 63
797 volgensmig 99
798 volgesmich 51
799 volgesmig 85
800 vreej 429
801 vreeje 72
802 vrej 96
803 vreug 1,169
804 vreuger 220
805 vrie 1,368
806 vriedaag 467
807 vriedag 219
808 vriedig 679
809 vriej 117
810 vrinde 164
811 vrun 58
812 vrund 79
813 vrundj 88
814 vrunj 152
815 vuel 111
816 vuuel 67
817 vuul 2,163
818 vuuël 64
819 väöl 52
820 waaaal 56
821 waaal 231
822 waal 19,094
823 waarschienlijk 137
824 waarse 81
825 waarsjienlijk 61
826 waat 12,458
827 wae 607
828 waek 530
829 waeke 172
830 waem 150
831 wal 25,213
832 wanier 202
833 wannier 506
834 wao 688
835 waors 53
836 waorum 155
837 wea 1,963
838 weag 531
839 weaj 59
840 weak 2,336
841 weal 480
842 weam 557
843 wean 64
844 wedstried 337
845 weej 2,754
846 weem 844
847 weig 181
848 wej 1,059
849 werkdaag 64
850 werme 253
851 weurs 52
852 wha 5,765
853 wi'j 81
854 wi-j 135
855 wiej 408
856 wielaat 1,148
857 wielang 164
858 wienie 212
859 wier 3,054
860 wiese 200
861 wieveul 152
862 wievuul 103
863 wiezoe 341
864 wiezu 53
865 wilse 740
866 wirke 745
867 woa 2,118
868 woal 192
869 woar 6,920
870 woarom 187
871 woars 196
872 woarum 180
873 woej 262
874 woensdaag 533
875 woensdig 128
876 wooj 59
877 woonsdig 192
878 wulle 115
879 wuls 57
880 wurse 82
881 wurum 73
882 zaat 1,037
883 zals 238
884 zalse 54
885 zaoterdaag 212
886 zaoterdag 75
887 zaoterdig 85
888 zeis 1,309
889 zeuken 98
890 zjwame 51
891 zjwumme 53
892 zoaterdaag 262
893 zoaterdag 193
894 zoaterdig 518
895 zoe 32,336
896 zoeget 85
897 zoei 224
898 zoeiets 386
899 zoel 344
900 zoemaar 126
901 zoemetein 80
902 zoeveul 89
903 zoevuul 126
904 zoew 60
905 zoeë 89
906 zoget 229
907 zondaag 908
908 zondig 1,176
909 zooj 156
910 zous 142
911 zouse 62
912 zoveul 426
913 zuj 216
914 zuls 70
915 zunder 112
916 zunjig 77
917 zurg 182
918 zuuver 58
919 zwaor 121
920 zweit 58
921 zwoar 447
922 zwoare 162
923 zwumme 389
924 zwummen 64
925 85
926 Ût 105
927 óg 60
928 ós 159
929 ôg 71
930 ôs 210
931 ût 647

Words in suffix order

1 #vt555 74
2 NOa 52
3 neaaaa 101
4 neaaa 385
5 Neaa 142
6 neaa 1,337
7 merjaa 162
8 Joaa 1,570
9 doaa 58
10 joaa 11,053
11 Dea 583
12 Nea 1,068
13 Wea 174
14 dea 8,577
15 iea 59
16 nea 9,506
17 #nea 80
18 neanea 255
19 ohnea 105
20 vea 113
21 wea 1,963
22 merjha 57
23 wha 5,765
24 perfisia 51
25 merja 1,374
26 biena 393
27 Doa 288
28 Joa 6,226
29 doa 5,768
30 kgoa 78
31 jhoa 342
32 joa 34,714
33 jajoa 296
34 Joajoa 341
35 joajoa 1,387
36 jejoa 176
37 oahjoa 72
38 ochjoa 62
39 jehjoa 223
40 ohjoa 98
41 noa 34,480
42 doanoa 257
43 Bienoa 53
44 bienoa 581
45 doarnoa 248
46 ernoa 52
47 dernoa 103
48 woa 2,118
49 Hub 1,891
50 ghub 143
51 goad 1,920
52 kwoad 221
53 haed 110
54 wedstried 337
55 tied 3,197
56 altied 5,751
57 optied 530
58 roed 131
59 verkleid 52
60 beniejd 82
61 benuujd 83
62 Hald 203
63 gehoald 211
64 veurbeeld 50
65 gespeuld 107
66 eemand 173
67 neemand 108
68 moand 246
69 oavend 897
70 vasteloavend 681
71 Vanoavend 104
72 vanoavend 654
73 venoavend 197
74 gisteroavend 84
75 aovend 661
76 Vastelaovend 901
77 vastelaovend 1,431
78 Vanaovend 263
79 vanaovend 607
80 Venaovend 59
81 venaovend 186
82 gisteraovend 71
83 vanovend 96
84 bekind 72
85 vanoavond 67
86 vrund 79
87 gaod 270
88 eavegood 64
89 verkierd 188
90 gelierd 249
91 goowd 202
92 tiéd 72
93 Dae 405
94 Hae 176
95 Nae 310
96 Wae 182
97 hae 1,200
98 nae 1,407
99 vae 107
100 wae 607
101 utzelfde 431
102 alde 694
103 kommende 288
104 vrinde 164
105 mosde 55
106 noeee 63
107 noee 123
108 murrege 95
109 igge 64
110 murrige 116
111 meurige 57
112 veurige 271
113 murige 82
114 joeksige 57
115 gegange 147
116 merge 2,989
117 Murge 432
118 meurge 160
119 murge 3,493
120 vanmurge 65
121 iche 92
122 diche 82
123 veurbie 128
124 jie 2,977
125 blie 1,171
126 Wienie 90
127 wienie 212
128 vrie 1,368
129 twie 376
130 aaje 72
131 oaje 60
132 meadje 750
133 maedje 241
134 tiedje 102
135 geleeje 290
136 vreeje 72
137 blieje 125
138 nieje 1,328
139 rieje 475
140 tieje 73
141 twieje 50
142 megje 229
143 goije 148
144 gooije 185
145 nuije 63
146 gojje 115
147 mojje 100
148 mje 325
149 gevonje 93
150 gooje 261
151 merje 66
152 leedsje 72
153 nuje 92
154 nuuje 352
155 kloarmake 95
156 rubke 57
157 waeke 172
158 aafspreke 112
159 leeveke 60
160 daanke 388
161 menke 380
162 wirke 745
163 urke 115
164 eurke 191
165 breurke 172
166 rouke 94
167 sjeale 50
168 wulle 115
169 ophaole 98
170 huule 195
171 saame 256
172 zjwame 51
173 gekomme 453
174 aangekomme 67
175 tomme 561
176 zjwumme 53
177 zwumme 389
178 Erbarme 116
179 erme 662
180 werme 253
181 Iene 281
182 Miene 283
183 miene 3,087
184 teikene 62
185 sjoene 208
186 broene 64
187 sahne 74
188 geine 922
189 nne 1,156
190 vanne 633
191 dnne 81
192 genne 1,200
193 dienne 99
194 inne 2,787
195 unne 7,529
196 Noe 1,352
197 Poe 5,097
198 oejoe 98
199 noe 14,027
200 ofsoe 334
201 ensoe 75
202 stoe 713
203 zoe 32,336
204 goodzoe 60
205 wiezoe 341
206 fzoe 64
207 ofzoe 1,364
208 enzoe 786
209 oape 301
210 Sloape 222
211 sjloape 433
212 sloape 3,376
213 gesloape 279
214 versloape 65
215 oetsloape 142
216 aope 153
217 Slaope 70
218 sjlaope 128
219 slaope 1,245
220 oetslaope 51
221 laupe 216
222 aafgelaupe 99
223 aafgeloupe 133
224 krupe 82
225 joare 107
226 gewoare 156
227 zwoare 162
228 iddere 80
229 eedere 101
230 angere 910
231 liere 932
232 beatere 55
233 jaore 127
234 gewaore 125
235 gewoore 61
236 gewore 154
237 hebse 905
238 hadse 274
239 heese 197
240 giese 110
241 wiese 200
242 bliefse 95
243 ofse 384
244 moogse 140
245 meugse 100
246 Geise 79
247 geise 977
248 haajse 78
249 gijse 182
250 Alse 87
251 alse 1,221
252 zalse 54
253 Wilse 89
254 wilse 740
255 Kumse 98
256 kumse 878
257 gaanse 53
258 Kense 55
259 miense 331
260 kense 647
261 Kinse 173
262 Minse 103
263 kinse 1,602
264 minse 1,277
265 kumpse 344
266 waarse 81
267 wurse 82
268 asse 901
269 dasse 206
270 desse 1,246
271 hesse 1,235
272 bisse 2,229
273 Geisse 61
274 geisse 533
275 alsse 125
276 Mosse 297
277 mosse 2,793
278 busse 2,519
279 musse 101
280 tösse 58
281 sjaatse 84
282 datse 419
283 detse 808
284 letse 92
285 fitse 143
286 zouse 62
287 käse 50
288 eate 1,598
289 oeteate 58
290 gezeate 73
291 loate 829
292 laote 376
293 moote 76
294 biste 489
295 geiste 108
296 meiste 141
297 hooste 82
298 Ierste 85
299 ierste 754
300 datste 108
301 Letste 173
302 letste 1,168
303 litste 239
304 vitte 63
305 nutte 243
306 eave 180
307 neave 231
308 boave 215
309 naeve 88
310 leeve 539
311 blieve 1,116
312 owwe 105
313 ozze 702
314 uzze 89
315 haaf 443
316 Geaf 61
317 neaf 136
318 laef 55
319 estebleef 105
320 breef 201
321 sjeif 51
322 migzelf 71
323 dichzelf 70
324 michzelf 119
325 aof 119
326 Ig 1,822
327 vanmiddaag 591
328 vriedaag 467
329 werkdaag 64
330 ndaag 66
331 moandaag 277
332 maondaag 154
333 zondaag 908
334 verjoardaag 119
335 donderdaag 512
336 zoaterdaag 262
337 zaoterdaag 212
338 verjeurdaag 357
339 woensdaag 533
340 dinsdaag 439
341 oetslaag 73
342 vriedag 219
343 zoaterdag 193
344 zaoterdag 75
345 leag 219
346 weag 531
347 oag 1,698
348 Vandoag 50
349 vandoag 338
350 vendoag 84
351 noag 78
352 Ieg 227
353 laeg 74
354 ieg 2,161
355 Dieg 80
356 dieg 838
357 mieg 328
358 migg 88
359 ig 23,756
360 Mig 603
361 middig 256
362 vanmiddig 590
363 vriedig 679
364 moandig 387
365 maondig 75
366 zondig 1,176
367 oardig 97
368 donderdig 345
369 zoaterdig 518
370 zaoterdig 85
371 verjeurdig 76
372 woensdig 128
373 dinsdig 264
374 woonsdig 192
375 nudig 131
376 nuudig 222
377 weig 181
378 zunjig 77
379 Gelökkig 66
380 gelökkig 85
381 mig 11,755
382 volgesmig 85
383 volgensmig 99
384 joarig 182
385 jaorig 58
386 jeurig 254
387 veurig 279
388 joeksig 99
389 duchtig 833
390 stig 533
391 lestig 209
392 uig 186
393 wielang 164
394 verwerming 56
395 mienjung 191
396 aog 466
397 vandaog 105
398 vendaog 110
399 genog 1,459
400 onnog 225
401 zurg 182
402 ug 2,056
403 Oug 52
404 meug 2,667
405 vreug 1,169
406 oug 5,065
407 uug 121
408 morgevruug 63
409 óg 60
410 ôg 71
411 deah 64
412 vanach 267
413 vannach 448
414 oach 649
415 dch 159
416 Iech 527
417 mestreech 828
418 iech 4,068
419 Diech 76
420 diech 1,664
421 miech 1,155
422 stiech 117
423 oech 65
424 Dich 893
425 dich 22,655
426 mich 14,674
427 volgesmich 51
428 stich 524
429 aoch 261
430 ooch 391
431 duch 305
432 ouch 4,558
433 uuch 181
434 merjeh 334
435 dusjeh 298
436 manneh 62
437 oagh 52
438 igh 253
439 digh 313
440 migh 189
441 augh 86
442 ough 126
443 ichh 120
444 dichh 126
445 jei 578
446 zoei 224
447 twei 64
448 A'j 78
449 da'j 75
450 i'j 113
451 wi'j 81
452 a-j 69
453 i-j 172
454 Wi-j 95
455 gi-j 56
456 wi-j 135
457 deaj 58
458 geaj 64
459 heaj 379
460 weaj 59
461 gehadj 110
462 oavendj 97
463 vanoavendj 85
464 aovendj 66
465 vastelaovendj 77
466 mondj 127
467 rondj 329
468 vrundj 88
469 Gej 73
470 Wej 155
471 Geej 132
472 Weej 810
473 beej 4,462
474 veurbeej 119
475 geej 1,241
476 dreej 138
477 vreej 429
478 weej 2,754
479 gej 1,680
480 iej 339
481 Hiej 52
482 biej 1,387
483 veurbiej 58
484 hiej 672
485 bliej 225
486 vriej 117
487 wiej 408
488 mej 3,922
489 woej 262
490 vrej 96
491 wej 1,059
492 meij 1,430
493 luij 205
494 nuij 83
495 remunj 287
496 vrunj 152
497 goj 504
498 wooj 59
499 zooj 156
500 geweasj 60
501 eesj 65
502 angesj 168
503 tesj 65
504 moosj 77
505 meuj 510
506 luj 67
507 luuj 282
508 nuuj 263
509 opnuuj 73
510 zuj 216
511 weak 2,336
512 oak 2,560
513 bick 134
514 blierick 92
515 Zek 102
516 waek 530
517 geliek 1,521
518 eigelik 876
519 mekkelik 74
520 namelik 160
521 ierlik 60
522 netuurlik 88
523 duudelijk 139
524 mekkelijk 270
525 waarschienlijk 137
526 waarsjienlijk 61
527 ierlijk 96
528 Gank 264
529 bedaank 158
530 laank 84
531 gank 1,631
532 aok 496
533 hoeswerk 294
534 Auk 394
535 Ouk 96
536 auk 6,882
537 bezeuk 208
538 ouk 7,176
539 teruk 691
540 truk 981
541 Truuk 131
542 gebruuk 53
543 teruuk 339
544 truuk 2,092
545 #lvk 1,051
546 auwk 140
547 ouwk 237
548 gelök 54
549 trök 53
550 waaaal 56
551 waaal 231
552 waal 19,094
553 jewaal 128
554 sjoeal 50
555 weal 480
556 schoal 79
557 sjoal 726
558 helemoal 1,170
559 hielemoal 553
560 hulemoal 79
561 woal 192
562 euveral 257
563 Veural 56
564 veural 394
565 meistal 124
566 oetval 161
567 wal 25,213
568 jewal 116
569 sjwal 98
570 hieel 89
571 Hiel 235
572 sjnel 225
573 Zoel 68
574 sgoel 116
575 schoel 1,908
576 sjoel 1,242
577 zoel 344
578 kearel 129
579 vuuel 67
580 vuel 111
581 daankewel 59
582 aol 128
583 verhaol 63
584 sjaol 199
585 hielemaol 242
586 Allemaol 86
587 allemaol 1,102
588 vaol 78
589 sjool 2,732
590 allemool 53
591 veul 20,571
592 wieveul 152
593 hoeveul 141
594 zoeveul 89
595 teveul 315
596 zoveul 426
597 Vuul 204
598 huul 600
599 vuul 2,163
600 wievuul 103
601 zoevuul 126
602 tevuul 99
603 vuuël 64
604 väöl 52
605 Weam 68
606 weam 557
607 waem 150
608 Weem 106
609 weem 844
610 druim 71
611 kamm 55
612 Woarom 50
613 doarom 200
614 woarom 187
615 sjtom 92
616 erm 2,690
617 um 126,826
618 heum 233
619 hum 6,219
620 sjlum 54
621 slum 371
622 daarum 84
623 doarum 216
624 woarum 180
625 Waorum 58
626 daorum 95
627 waorum 155
628 wurum 73
629 stum 206
630 veuraan 57
631 vaan 9,624
632 hean 259
633 wean 64
634 gezean 126
635 Goan 650
636 goan 20,588
637 gegoan 401
638 Opstoan 57
639 opstoan 403
640 dreejspan 61
641 sjaen 95
642 tieden 115
643 teagen 57
644 murgen 587
645 Mien 5,781
646 mesjien 162
647 misjien 357
648 Missjien 52
649 missjien 498
650 allien 445
651 mien 40,789
652 boekpien 145
653 koppien 621
654 spierpien 98
655 kloarmaken 107
656 zeuken 98
657 gekommen 626
658 zwummen 64
659 broen 277
660 Gewoen 103
661 gewoen 2,581
662 gwoen 198
663 minsen 510
664 alleein 81
665 gein 11,741
666 alein 335
667 Allein 359
668 allein 4,165
669 Idderein 79
670 idderein 587
671 ederein 188
672 eederein 380
673 iederein 73
674 iderein 72
675 metein 387
676 Zoemetein 50
677 zoemetein 80
678 gin 12,776
679 drin 1,645
680 allijn 108
681 Gaon 180
682 gaon 4,247
683 opstaon 150
684 gedoon 263
685 sjoon 290
686 Geweun 100
687 geweun 2,204
688 vrun 58
689 gewuun 835
690 hèn 104
691 gewoën 76
692 Dao 304
693 Jao 994
694 Nao 486
695 Wao 200
696 jaao 172
697 dao 1,462
698 gao 604
699 jhao 69
700 jao 5,480
701 jaojao 169
702 nao 4,065
703 bienao 133
704 daonao 71
705 daornao 93
706 wao 688
707 bieno 68
708 jaoo 648
709 jaooo 187
710 neet:p 55
711 beaterschap 80
712 beatersjap 88
713 sloap 1,500
714 #sump 56
715 slaop 439
716 loup 203
717 v'r 192
718 zoemaar 126
719 lieraar 79
720 plezear 62
721 oar 3,522
722 Doar 490
723 Woar 768
724 doar 5,156
725 kloar 2,648
726 noar 9,570
727 broar 54
728 woar 6,920
729 zwoar 447
730 Mer 3,579
731 gaer 196
732 haer 157
733 moader 59
734 boalder 63
735 zunder 112
736 mooder 201
737 ierder 449
738 plezeer 1,644
739 deenger 53
740 dinger 787
741 onger 830
742 vreuger 220
743 mher 51
744 kleier 117
745 wanier 202
746 Wannier 91
747 wannier 506
748 wier 3,054
749 kleijer 136
750 kjer 89
751 kinjer 137
752 mekkelijker 85
753 mer 49,748
754 nemmer 118
755 nimmer 6,612
756 ummer 545
757 Beater 138
758 beater 1,507
759 baeter 375
760 giester 116
761 leever 155
762 ruiver 152
763 Euver 140
764 euver 4,550
765 zuuver 58
766 neir 152
767 veir 54
768 alwir 151
769 aor 508
770 Daor 152
771 Maor 115
772 Waor 270
773 daor 1,237
774 haor 309
775 Klaor 104
776 klaor 1,018
777 naor 3,143
778 zwaor 121
779 kloor 90
780 broor 213
781 veurr 71
782 dur 8,257
783 erveur 57
784 môr 53
785 deas 88
786 heas 252
787 geweas 549
788 sinterkloas 69
789 sjpas 52
790 alvas 555
791 Hubs 283
792 hubs 2,666
793 sjteeds 78
794 gewaes 281
795 Anges 78
796 anges 516
797 urges 317
798 nurges 272
799 riebewies 105
800 meadjes 265
801 leedjes 145
802 strakkes 120
803 rieles 72
804 emes 324
805 eemes 254
806 neemes 115
807 nemes 136
808 Thoes 285
809 thoes 3,563
810 soaves 120
811 vastelaoves 107
812 gewes 117
813 bliefs 78
814 moags 63
815 smiddigs 55
816 gings 274
817 moogs 194
818 meugs 130
819 Geis 126
820 geis 1,246
821 steis 135
822 zeis 1,309
823 haajs 85
824 geijs 52
825 heijs 102
826 sjtraks 60
827 kieks 336
828 lieks 123
829 zals 238
830 ingels 123
831 wuls 57
832 zuls 70
833 kwaams 60
834 kums 564
835 bekans 129
836 tiedens 58
837 urgens 89
838 nurgens 79
839 Kins 105
840 ains 88
841 eins 1,007
842 kins 1,935
843 inins 79
844 opins 156
845 uns 9,385
846 haos 91
847 kumps 216
848 woars 196
849 aanders 723
850 dunders 65
851 angers 1,298
852 iers 1,836
853 oajers 75
854 speulers 82
855 waors 53
856 heurs 66
857 weurs 52
858 hoesss 73
859 dets 259
860 zoeiets 386
861 ofzoeiets 113
862 noets 353
863 noeits 261
864 sjus 377
865 emus 285
866 eemus 364
867 neemus 185
868 nemus 148
869 zous 142
870 ós 159
871 ôs 210
872 an't 324
873 Wielaat 109
874 wielaat 1,148
875 waat 12,458
876 zaat 1,037
877 heat 5,591
878 neat 5,051
879 geproat 66
880 naet 321
881 det 53,317
882 Neet 896
883 neeeet 182
884 neeet 441
885 neet 46,554
886 ofneet 445
887 onneet 198
888 zoeget 85
889 ofzoeget 81
890 zoget 229
891 ofzoget 252
892 sjiet 245
893 kwiet 1,660
894 oet 12,430
895 vanoet 213
896 droet 89
897 eroet 67
898 deroet 119
899 jewaait 78
900 nait 3,449
901 besteit 72
902 zweit 58
903 mit 40,313
904 neajt 310
905 neejt 3,077
906 nejt 1,502
907 neijt 80
908 njt 249
909 gebroekt 53
910 aont 78
911 moot 662
912 geweast 138
913 Hest 748
914 ierst 420
915 neett 106
916 ut 245,519
917 neeyt 81
918 neyt 207
919 Ût 105
920 ût 647
921 dnu 74
922 unnu 84
923 duuuuu 67
924 wiezu 53
925 zoew 60
926 Noow 330
927 noow 1,428
928 juuw 229
929 juwww 66
930 zoeë 89
931 85